Hi,我是冰墩墩的好朋友,我叫雪容融~

来源:杨青青个人博客
原文:https://www.tjcblog.com/study/66.html

雪容融是一个红色的小灯笼,用css画,难度比冰墩墩多了很多,冰墩墩不是圆形就是椭圆形,雪容融除了这些,还有不规则的波浪,脸蛋,头顶的积雪,都是不规则的,灯笼我是用多个椭圆来实现的。整体来说,雪容融比冰墩墩画的时间多些。

image.png

HTML代码:

<div class="xrr">
  <div class="cap">
    <div class="cap1"></div>
    <div class="cap2"></div>
    <div class="cap3"></div>
    <div class="cap4"></div>
    <div class="cap5"></div>
    <div class="cap6"></div>
    <div class="cap7"></div>
    <div class="cap8"></div>
  </div>
  <div class="snow">
    <div class="snow1"></div>
    <div class="snow2"></div>
    <div class="snow3"></div>
    <div class="snow4"></div>
    <div class="snow5"></div>
    <div class="snow6"></div>
    <div class="snow7"></div>
    <div class="snow8"></div>
    <div class="snow9"></div>
    <div class="snow10"></div>
  </div>
  <div class="x_head">
    <div class="x_head_line1"></div>
    <div class="x_head_line2"></div>
    <div class="x_head_line3"></div>
    <div class="x_head_line4"></div>
    <div class="x_head_line5"></div>
  </div>
  <div class="x_face">
    <div class="x_face1"></div>
    <div class="x_face2"></div>
    <div class="x_face3"></div>
    <div class="x_face4"></div>
    <div class="x_face5"></div>
    <div class="x_face6"></div>
    <div class="x_face7"></div>
    <div class="x_face8"></div>
    <div class="x_face9"></div>
  </div>
  <div class="x_eye1"></div>
  <div class="x_eye2"></div>
  <div class="rouge1"></div>
  <div class="rouge2"></div>
  <div class="x_body">
    <div class="abdomen"></div>
  </div>
  <div class="scarf"></div>
  <div class="scarf2">
    <div class="line1"></div>
    <div class="line2"></div>
    <div class="line3"></div>
    <div class="line4"></div>
  </div>
  <div class="x_arm1"></div>
  <div class="x_arm2"></div>
  <div class="x_leg1"></div>
  <div class="x_leg2"></div>
</div>
<!--雪容融 end-->

CSS代码:

/*xrr*/
.xrr { float: right; width: 600px; height: 500px; position: relative; }
.x_head { position: absolute; width: 366px; height: 297px; left: 97px; top: 63px; background: #d62b01; border: #b82b00 8px solid; border-radius: 166px; }
.x_head_line1, .x_head_line2, .x_head_line3 { position: absolute; background: #d62b01; border: #b82b00 4px solid; }
.x_head_line1 { width: 323px; height: 298px; border-radius: 50%; left: 15px; top: -7px; }
.x_head_line2 { width: 177px; height: 301px; border-radius: 59%; left: 90px; top: -7px; }
.x_head_line3 { width: 52px; height: 301px; border-radius: 80%; left: 163px; top: -3px; border-right: 0; border-top: 0; border-bottom: 0; }
.x_head_line4 { width: 311px; height: 30px; left: 21px; top: 26px; position: absolute; border: 6px solid #b82b00; border-radius: 50% 50% 0 0/100% 100% 0 0; border-bottom: none; }
.x_head_line5 { width: 284px; height: 74px; left: 41px; top: -3px; position: absolute; border: #d62b01 30px solid; border-radius: 50%; border-right: transparent; border-left: transparent; border-bottom: transparent; }
.cap1 { border: #f9ad47 6px solid; width: 32px; height: 12px; position: absolute; top: -8px; left: 268px; border-radius: 50% 50% 0 0/100% 100% 0 0; border-bottom: none; background: #fff; z-index: 6; }
.cap2 { border: #f9ad47 6px solid; width: 14px; height: 10px; position: absolute; top: 9px; left: 249px; border-radius: 50% 50% 0 0/100% 100% 0 0; border-bottom: none; transform: rotate(-89deg); background: #fff; z-index: 5; }
.cap3 { border: #f9ad47 6px solid; width: 14px; height: 10px; position: absolute; top: 9px; left: 303px; border-radius: 50% 50% 0 0/100% 100% 0 0; border-bottom: none; transform: rotate(89deg); background: #fff; z-index: 5; }
.cap4 { position: absolute; top: 20px; left: 264px; width: 5px; height: 5px; border: 6px solid #f9ad47; border-color: #f9ad47; border-left-color: transparent; border-radius: 50%; z-index: 4; transform: rotate(45deg); background: #fff; }
.cap5 { position: absolute; top: 20px; left: 297px; width: 5px; height: 5px; border: 6px solid #f9ad47; border-color: #f9ad47; border-left-color: transparent; border-radius: 50%; z-index: 4; transform: rotate(137deg); background: #fff; }
.cap6 { border: #f9ad47 6px solid; width: 4px; height: 1px; position: absolute; top: 26px; left: 276px; border-radius: 0 0 50% 50%/0 0 100% 100%; border-top: none; transform: rotate(346deg); z-index: 5; }
.cap7 { border: #f9ad47 6px solid; width: 4px; height: 1px; position: absolute; top: 26px; left: 286px; border-radius: 0 0 50% 50%/0 0 100% 100%; border-top: none; transform: rotate(14deg); z-index: 5; }
.cap8 { content: ""; position: absolute; background: #fff; width: 53px; height: 26px; border-radius: 30px; left: 265px; top: 5px; }
.x_body { background: #d62b01; border: #ba2b00 8px solid; width: 156px; height: 116px; border-radius: 10% 10% 40% 52% / 10% 21% 44% 47%; position: absolute; top: 364px; left: 207px; z-index: 2; }
.x_body:before {content: "";width: 90px;height: 84px;background: url(../logo.png) no-repeat center #fff;background-size: 44px;position: absolute;border-radius: 100%;left: 37px;top: 23px;}
.x_arm1, .x_arm2 { background: #d62b01; border: #ba2b00 6px solid; width: 45px; height: 83px; position: absolute; z-index: 1; }
.x_arm1 { top: 346px; left: 160px; border-radius: 50% 50% 40% 65% / 30% 30% 52% 72%; transform: rotate(-45deg); }
.x_arm2 { top: 364px; left: 357px; border-radius: 46% 39% 56% 65% / 30% 57% 47% 44%; transform: rotate( 321deg ); }
.x_leg1, .x_leg2 { background: #d62b01; border: #ba2b00 6px solid; width: 46px; height: 59px; position: absolute; z-index: 1; border-radius: 0% 0% 50% 50% / 0% 32% 40% 50%; }
.x_leg1 { top: 465px; left: 233px; }
.x_leg2 { top: 465px; left: 303px; }
.x_leg1:before, .x_leg2:before { content: ""; position: absolute; left: 11px; bottom: 3px; width: 57%; height: 5px; border-radius: 0% 0% 50% 50% / 0% 32% 40% 50%; border: #ffc346 6px solid; border-top: none; border-left: 0; border-right: 0; }
.scarf { position: absolute; left: 212px; top: 360px; background: #f8a644; width: 163px; height: 34px; border-radius: 15px 19px 51px 51px/17px 16px 24px 17px; z-index: 2 }
.scarf2 { position: absolute; left: 223px; top: 374px; background: #f8a644; width: 44px; height: 77px; border-radius: 0 0 12px 5px; transform: rotate(18deg); z-index: 2; }
.line1, .line2, .line3, .line4 { background: #f8a644; position: absolute; width: 4px; height: 16px; border-radius: 0 0 10px 10px; border: #d62b01 4px solid; border-top: 0; }
.line1 { left: 5px; top: 62px; }
.line2 { left: 13px; top: 61px; }
.line3 { left: 21px; top: 60px; }
.line4 { left: 28px; top: 59px; }
.rouge1, .rouge2 { width: 42px; height: 37px; position: absolute; background: #e95535; border-radius: 40px; }
.rouge1 { left: 162px; top: 225px; }
.rouge2 { left: 364px; top: 230px; }
.x_eye1, .x_eye2 { width: 21px; height: 28px; position: absolute; background: #3d3d3d; border-radius: 89% 100% 90% 90% / 100% 100% 86% 100%; }
.x_eye1 { left: 221px; top: 210px; }
.x_eye2 { left: 333px; top: 210px; }
.x_eye1:before, .x_eye2:before { content: ""; position: absolute; left: 5px; top: 5px; width: 6px; height: 8px; border-radius: 10px; background: #fff; transform: rotate(21deg); }
.x_face { width: 282px; height: 160px; position: absolute; left: 146px; top: 139px; border-radius: 80px 80px 20px 40px; }
.x_face1, .x_face2, .x_face3, .x_face4, .x_face5, .x_face6, .x_face7, .x_face8 { border: #b92c00 6px solid; border-radius: 50%; border-right: transparent; border-left: transparent; border-top: transparent; background: #fff; position: absolute; }
.x_face1 { width: 78px; height: 87px; left: 10px; top: 50px; transform: rotate(58deg); }
.x_face2 { width: 73px; height: 55px; left: 120px; top: -3px; transform: rotate(29deg); border: #b92c00 6px solid; border-radius: 50% 50% 0 0/100% 100% 0 0; border-bottom: none; }
.x_face3 { width: 72px; height: 78px; left: 204px; top: 33px; transform: rotate(322deg); border-radius: 0 100% 100% 0/50%; border: #b92c00 6px solid; border-left: none; }
.x_face4 { width: 81px; height: 85px; left: 64px; top: 3px; transform: rotate(165deg); }
.x_face5 { width: 73px; height: 69px; left: 19px; top: 33px; transform: rotate(137deg); }
.x_face6 { width: 49px; height: 67px; left: 218px; top: 79px; transform: rotate(303deg); }
.x_face7 { width: 188px; height: 74px; left: 51px; top: 82px; }
.x_face8 { width: 29px; height: 13px; left: 182px; top: 33px; transform: rotate(38deg); z-index: 2; background: none; border: 6px solid #b92c00; border-radius: 0 0 50% 50%/0 0 100% 100%; border-top: none; }
.x_face8:after { content: ""; width: 29px; height: 13px; right: -6px; top: -12px; position: absolute; border: 6px solid #b92c00; border-left-color: transparent; border-right-color: transparent; border-bottom-color: #d62b01; border-top-color: transparent; border-radius: 0 0 50% 50%/0 0 100% 100%; }
.x_face9 { width: 170px; height: 119px; background: #ffffff; left: 40px; top: 19px; border-radius: 100%; position: absolute; }
.x_face9:before { content: ""; background: #ffffff; border-radius: 100%; right: -14px; top: 31px; width: 35px; height: 37px; position: absolute; transform: rotate(30deg); }
.snow1 { width: 105px; height: 16px; transform: rotate(341deg); left: 147px; top: 57px; position: absolute; z-index: 3; border: 6px solid #83b9e8; border-radius: 50% 50% 0 0/100% 100% 0 0; border-bottom: none; background: #fff; border-right: 0; }
.snow2 { position: absolute; width: 78px; height: 20px; left: 243px; top: 29px; z-index: 2; background: #fff; border: 6px solid #83b9e8; border-radius: 50% 50% 0 0/100% 100% 0 0; border-bottom: none; }
.snow2:after { content: ""; width: 80px; height: 16px; background: #ffffff; position: absolute; border-radius: 10px; top: 13px; left: -1px; }
.snow3 { position: absolute; width: 44px; height: 13px; left: 228px; top: 63px; z-index: 2; background: #fff; border: 6px solid #83b9e8; border-radius: 0 0 50% 50%/0 0 100% 100%; border-top: none; border-left: 0; border-right: 0; }
.snow4 { position: absolute; width: 42px; height: 11px; left: 268px; top: 58px; z-index: 3; background: none; border: 6px solid #83b9e8; border-radius: 50% 50% 0 0/100% 100% 0 0; border-bottom: none; transform: rotate(4deg); border-left: 0; border-right: 0; }
.snow5 { position: absolute; width: 41px; height: 15px; left: 300px; top: 56px; z-index: 2; background: #fff; border: 6px solid #83b9e8; border-radius: 0 0 50% 50%/0 0 100% 100%; border-top: none; transform: rotate(359deg); border-right: 0; border-left: 0; }
.snow6 { background: none; border: 6px solid #83b9e8; position: absolute; left: 150px; top: 72px; width: 62px; height: 14px; border-radius: 24px; transform: rotate(340deg); z-index: 2; border-top: 0; border-right: 0; border-left: 0; }
.snow7 { border: 6px solid #83b9e8; position: absolute; left: 362px; top: 69px; width: 58px; height: 13px; border-radius: 24px; transform: rotate(23deg); z-index: 3; border-top: 0; border-left: 0; border-right: 0; }
.snow8 { position: absolute; width: 32px; height: 6px; left: 203px; top: 69px; z-index: 4; background: none; border: 6px solid #83b9e8; border-radius: 50% 50% 0 0/100% 100% 0 0; border-bottom: none; border-right: 0; transform: rotate(357deg); }
.snow9 { position: absolute; width: 40px; height: 4px; left: 332px; top: 65px; z-index: 4; background: none; border: 6px solid #83b9e8; border-radius: 50% 50% 0 0/100% 100% 0 0; border-bottom: none; transform: rotate(16deg); border-left: 0; border-right: 0; }
.snow10 { width: 97px; height: 16px; transform: rotate(21deg); left: 320px; top: 54px; position: absolute; z-index: 3; border: 6px solid #83b9e8; border-radius: 50% 50% 0 0/100% 100% 0 0; border-bottom: none; background: #fff; border-left: 0; }

预览地址:

https://www.zluckin.com/xrr.html

本文来源:转载
版权声明:本站內容部分来源于网络,仅供个人学习交流。如有侵权内容请留言告知,本站将会立即处理!
文章标题:Hi,我是冰墩墩的好朋友,我叫雪容融~
本文链接:https://www.zluckin.com/75.html
原文链接:https://www.tjcblog.com/study/66.html
0 条评论
378